#

Doelstellingen

Doelstellingen

Om de JD Internationaal toegankelijk te maken voor iedereen, is informatie belangrijk en daarom is deze doelstelling opgesteld. Het belang van koepelorganisaties, de nieuwe structuur met internationale teams en de andere mogelijkheden om internationaal actief te worden verduidelijkt. Net zoals bij de nationale dimensie van de JD staat zowel scholing en vorming als politieke output centraal. Mochten er verder nog vragen zijn, schroom vooral niet contact op te nemen met het Bestuurslid Internationaal in het Landelijk Bestuur via internationaal@jd.nl.

Bestuurslid Internationaal

Het Bestuurslid Internationaal is de door het congres verkozen persoon binnen het Landelijk Bestuur die verantwoordelijk is voor de internationale lijn van de Jonge Democraten. De kerntaken zijn:

 • Stimuleren van politieke en filosofische discussies over internationale politiek binnen de JD, in samenwerking met de portefeuillehouder Buitenlandse Zaken;

 • Verantwoordelijk voor het mede-ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn op

internationale thema's;
 • Verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de Jonge Democraten op activiteiten in het buitenland;
 • Organiseren van activiteiten rondom internationale thema's binnen en buiten de JD;
 • Contact onderhouden met koepelorganisaties LYMEC en IFLRY.
 • Contacten leggen en onderhouden met zusterorganisaties over de grens;
 • Ondersteunen van afdelingen bij het organiseren van Twinnings;
 • Contact onderhouden met de Internationaal Secretaris van D66;
 • Opzetten en ondersteunen van projectgerichte internationale teams.

Internationale Koepelorganisaties

De Jonge Democraten zijn lid van twee koepelorganisaties – LYMEC (Europees) en IFLRY (Internationaal). Deze koepelorganisaties creëren het netwerk met hun eigen doel:

 • Europees en internationaal netwerk

Aangezien er meerdere evenementen per jaar zijn, creëren de koepelorganisaties verschillende momenten om het Europese en internationale netwerk van de JD te versterken en uit te breiden.

 • Politiek platform

De congressen van IFLRY en LYMEC kunnen worden gebruikt om het standpunt van de JD te verspreiden op Europees en internationaal niveau.

 • Scholing & vorming

Zowel de seminars als de congressen zijn erg leerzaam, waarbij jonge mensen bij elkaar komen om zich op politiek en persoonlijk vlak te ontwikkelen.

Selectie voor internationale evenementen

Over het algemeen worden de deelnemers voor internationale evenementen gekozen door een selectiecommissie van 3 personen die is samengesteld door het Bestuurslid Internationaal. De selectiecommissie is een variatie van ervaren JD’'ers, op nationaal of internationaal niveau. Zij maken een keuze of prioriteitenlijst op basis van een korte motivatie. De deelnemer wordt dan door de LBV goedgekeurd.

Congressen – delegaties

Beide koepelorganisaties organiseren over het algemeen 2 keer per jaar een congres, waar de JD een delegatie naartoe stuurt onder leiding van de Internationaal Secretaris. Het uitgangspunt is om een delegatie samen te stellen van maximaal 5 personen. Bij de selectie wordt er gekeken naar een variatie tussen ervaren en minder ervaren mensen. Het is zinvol om dezelfde mensen naar een aantal congressen mee te nemen, om het persoonlijke netwerk te versterken, die dan in de vereniging gebruikt kan worden.

Op basis van de financiële middelen, de locatie en het doel van het congres, kan hiervan afgeweken worden. Voorbeeld: een congres in Bangkok zal financieel een kleinere delegatie hebben, terwijl een verkiezingscongres met een JD-kandidaat juist de delegatie wat kan vergroten.

Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat LYMEC een stuk politieker is, aangezien de voorzitter ook bij de ALDE fractie aan tafel mag zitten en IFLRY meer gaat om het internationale netwerk en het promoten van de basisprincipes van het liberalisme (mensenrechten, democratie en rechtsstaat). De congressen werken op basis van delegaties, dus voor het behalen van een meerderheid moet er goed ingeschat worden wat de andere delegaties doen. Het stemrecht is in beide organisaties verdeeld op basis van het ledenaantal.

Seminars & Trainingen

Beide koepelorganisaties organiseren meerdere keren per jaar seminars of trainingen over uiteenlopende politieke en organisatorische onderwerpen. Deze worden de verschillende JD-communicatiekanalen bekend gemaakt.

Internationale Teams

Er is voor gekozen om met ad-hoc doelgerichte internationale teams te werken.

De teams die er tot nu toe zijn (geweest): Team US Elections, Team Arab Transition, Team Straatsburgreis / Brusselreis, Team Deutschland, Team Russia, Team EU Elections en Team Zuid-Europa. Zij stellen in overleg met de Internationaal Secretaris een (aantal) doel(en) vast. Die doelen kunnen gericht zijn op het opzetten van internationaal-getinte activiteiten op nationaal niveau, maar ook bezoeken aan zusterorganisaties of studiereizen zijn opties.

Het Bestuurslid Internationaal staat altijd open voor nieuwe initiatieven en als je een nieuw idee hebt, kan er altijd gekeken worden met welke doelen en financiële middelen gewerkt zal worden.

Twinnings

Twinnings zijn een belangrijk beginpunt voor JD’'ers om actief te worden op internationaal gebied: het is vaak relatief goedkoop, bekend omdat het met de afdeling is en een informele bijeenkomst met zusterorganisaties. Er is vanuit landelijk geld begroot voor een aantal twinningen per jaar, waarbij het uitgangspunt is dat er €50 per persoon voor een twinning binnen de EU beschikbaar is en €100 per persoon voor een twinning buiten de EU (met een maximum van €800 per afdeling per jaar). Het afdelingsbestuur overweegt in overleg met het Bestuurslid Internationaal een bestemming, gerelateerd aan de zusterorganisaties die hiervoor openstaan.

Terugkoppeling

Alle uitgaven die worden gedaan op internationaal gebied, moeten worden gelinkt aan een terugkoppeling, in de vorm van bijvoorbeeld een blog, filmpje, DEMO-artikel, afdelingsactiviteit of symposium. Deze terugkoppeling wordt vooraf met het Bestuurslid Internationaal afgestemd en moet worden meegestuurd bij de declaratie, zodat de I.S. dit goed kan keuren, voordat het geld wordt uitgekeerd. Dit is bedoeld om de opgedane ervaringen tijdens internationale evenementen terug te brengen naar de vereniging.

Relatie tot D66 en IDI

De JD is natuurlijk een zelfstandig-functionerende organisatie, ook op internationaal gebied. Het is echter zo dat D66 een budget per jaar ontvangen via het zogenaamde MATRA-programma (van het Ministerie van BZK), wat zij kunnen besteden aan trainingen in buurlanden van de Europese Unie (Balkan, Kaukasus, Oekraïne, Turkije, MENA). Omdat de jeugd de toekomst is, organiseren ze regelmatig trainingen voor jongeren. Ze vragen hiervoor af en toe JD’'ers die ervaring hebben met het geven van trainingen of met het internationale werk van D66.